Reklamační řád

Reklamační podminky pneumatik

Koncern Bridgestone ručí za kvalitu svých výrobků, které splňují všechny technické a homologační předpisy, odpovídají mezinárodní normě pro pneumatiky ETRTO, a že tyto výrobky nejsou dodávány s nedostatky způsobené vadným materiálem nebo výrobním procesem.
 1. Reklamovat lze výhradně vady a poškození (vzniklé výrobní vadou nebo jejím následkem), které mají vliv na funkci, bezpečnost a jízdní vlastnosti pneumatiky. Ostatní poškození vzniklé v důsledku nedbalého nebo nesprávného použití, montáže nebo mechanického poškození, nebudou akceptována.
 2. Prodejce je povinen jak při převzetí zboží (pneumatik) od dodavatele, tak i před vlastní montáží zkontrolovat, že pneumatika odpovídá dané specifikaci a že nevykazuje zjevné vady či poškození.
 3. Dovozce – BRIDGESTONE CR, s.r.o. (dále jen BSCR) nebude brát zřetel na reklamace defektů, které mohly vzniknout poškozením během přepravy a skladování, pokud nebudou zjištěny při převzetí pneu prodejcem, nebo jakýmkoliv mechanickým způsobem, pokud nebudou zjištěny nejpozději ještě před montáží pneu na disk.
 4. Vyjádření k poškození způsobenému evidentně jinou příčinou než výrobní vadou (zamítnutí neoprávněné reklamace – např. jasné mechanické poškození) vystavuje konečnému uživateli autorizovaný dealer pneu koncernu BRIDGESTONE. Uznat reklamaci jako výrobní vadu je oprávněn pouze autorizovaný personál BSCR.
 5. Reklamovat lze pouze pneu zakoupené v síti autorizovaných dealerů v ČR a jejich subdealerů, případně pneu, které jsou originální výbavou nových vozidel oficiálně dovezených a zakoupených v ČR. Na tyto pneu se vztahuje záruční doba 24 měsíců od data nákupu (resp. zakoupení vozidla uživatelem / spotřebitelem) stanovená platným občanským zákoníkem.
  Předmětem reklamace mohou být pouze pneumatiky ne starší než pět let od data výroby (uvedeno na bočnici – DOT).
  Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené běžným užíváním i před uplynutím záruční doby.
 6. Prodejce (dealer) je povinen oznámit bez zbytečných odkladů reklamaci, která nespadá do jeho kompetence dle bodu 4) technikovi nebo obchodnímu zástupci zastoupení BSCR, a to písemně (např.faxem) pouze prostřednictvím kompletně vyplněného reklamačního protokolu dle bodu 7).
 7. Prodejce (dealer) je povinen zajistit od konečného spotřebitele tyto náležitosti k posouzení oprávněnosti reklamace:
  • reklamovanou(-né) pneu s jednoznačným uvedením reklamované vady
  • veškeré údaje o provozních podmínkách pro úplné vyplnění reklamačního protokolu, nutné k posouzení oprávněnosti reklamace, správnost údajů musí potvrdit prodejce i uživatel svými podpisy
  • doklad prokazující nákup reklamovaného zboží a jeho kupní cenu u příslušného prodejce
  • v případě originální výbavy též bankovní spojení a (podnikatelské subjekty) též IČO a DIČ
 8. Lhůta pro reklamační řízení začíná běžet dnem písemného doručení kompletně vyplněného reklamačního protokolu a ostatních náležitostí do BSCR.
 9. Kompenzace uznané reklamace pneu se provádí finančním vyrovnáním dle principu poměrného opotřebení pneu (originální hloubka dezénu / průměrná zbývající hloubka dezénu), případně s přihlédnutím k celkovému stavu pneumatiky, nebo formou přiměřené slevy na zakoupené nové pneu BS/FS téhož typu.
 10. V případě, že reklamovaná pneu se již nevyrábí, nebo není dovážena na český trh a uživatel neprokáže účtem nákupní cenu, nejbližší podobná pneu bude použita pro výpočet kompenzace.
 11. Nelze akceptovat reklamace defektů pneu způsobené následujícími příčinami:
  • poškození v důsledku nesprávného použití, montáže, skladování nebo jiné manipulace
  • pneu opotřebené na hranici indikátoru TWI
  • pneu opravované, protektorované, nesprávně prořezané nebo opětovně reklamované (vyříznuté DOT)
  • pneu bez potřebných informací (viz reklamační protokol)
  • nadměrná hlučnost a odchylky kruhovitosti (boční a obvodové házení) po více než 10% opotřebení
  • poškození nebo opotřebení vlivem:
   • geometrie náprav vozidla
   • nevyváženosti kol
   • stavu brzd, čepů, ložisek nebo tlumičů nesprávného huštění
   • přetížení (přehřátí)
   • působení chemikálií nebo ohně
   • použití sněhových řetězů
   • použití pro závody a soutěže
   • jízdy na prázdné pneu
   • úmyslného poškození
  • dále pneu z vraků a havarovaných vozů, a poškození následkem provozních rizik a stavu vozovky: (průpichy, průrazy, poškození o obrubníky, následkem šoku – působení mechanické síly koncentrované do jednoho místa)
 12. Spotřebitel musí být prodejcem upozorněn a akceptovat případný destruktivní zákrok na reklamované pneu (např. rozříznutí pneu), bude-li nezbytný pro zjištění vady nebo příčin poškození, a to bez ohledu na konečný výsledek zkoumání.
 13. Nebude-li reklamace oprávněná, mohou být reklamujícímu účtovány případné náklady spojené s manipulací s pneu nutnou pro posouzení (montáž nebo demontáž pneu z disku, vyvážení, ventilky atd.)
 14. Všechny pneu, duše a vložky („šály“) BRIDGESTONE, FIRESTONE a DAYTON budiž používány v souladu s následujícími pravidly:
  • správný výběr typu, rozměru a všech parametrů podle provozních podmínek a v souladu s platnými předpisy a údaji výrobce vozidla
  • montáž a demontáž vždy na odpovídajícím nepoškozeném zařízení za dodržení všech doporučených postupů, výhradně odborně způsobilým personálem
  • dodržení všech technických parametrů jako rozměr ráfku, tlak, zatížení, rychlostní kategorie apod., schválených pro daný typ pneumatiky a vozidla
Zákazník může kdykoliv konzultovat vhodnost použití s ohledem na technické parametry pneu s