Obchodní podmínky

Podmínky prodeje

Objednávka – uzavření kupní smlouvy

K uzavření dohody mezi stranami dojde odesláním objednávky vybraného zboží z e-shopu zákazníkem, čímž je potvrzena závaznost objednávky a souhlas zákazníka s obchodními podmínkami e-shopu. Prodávající potvrdí do 24 hodin přijetí objednávky, tzn. zašle e-mail kupujícímu a informaci, zda je zboží skladem. Není-li, pokusí se zajistit odpovídající náhradu za obdobných podmínek, ale vyžádá si souhlas kupujícího. Zákazník může zrušit objednávku v případě, že prodávající není schopen dodat požadované zboží do 7dnů po předpokládaném termínu dodání.

Dodací lhůty a způsob platby

Termín dodání oznámí prodávající kupujícímu při potvrzení objednávky. Většina zásilek je doručena zákazníkovi do 7 dnů, pneumatiky, které nejsou skladem, do 14 dnů. Prodávající informuje kupujícího o odhadované době dodání a možném prodlení, tuto informaci podá prodávající současně při potvrzení objednávky. Dodavatel si vyhrazuje právo odchýlení se od slíbeného termínu dodání o 3 pracovní dny. Zboží se platí při předání, zákazník se zavazuje uhradit plnou cenu zboží. Do úplného zaplacení zůstává zboží majetkem prodávajícího. U objednávek netradičních rozměrů a nad 25.000,- Kč je možno požadovat zálohu ve výši 50%, ta bude odečtena z kupní ceny. U pneumatik s hmotností nad 50 kg, což jsou většinou pneumatiky nákladní v rozměrech od R 19,5 a výše, je možné si účtovat cenu za dopravu, která činí většinou od 1000,- Kč.

Internetová cena

Cena výrobku uváděná zde na www.horkygumy.cz může být rozdílná oproti cenám na naší prodejně. Internet považujeme za specifický a samostatný trh bez dalších služeb zákazníkovi. Sledujeme nejvýznamnější internetovou konkurenci a ceny upravujeme podle aktuální situace na internetu.

Doprava zdarma

Pneumatiky, litá kola a disky pro osobní, dodávkové, offroad automobily a motopneu jsou zasílány zdarma bez dalších poplatků v případě objednávky v ceně vyšší jak 4000,- Kč. V opačném případě je účtováno 180,- Kč včetně DPH za balík (maximálně 2ks pneu nebo disků).
Pneumatiky jsou zasílány zásilkovou službou PPL.
V případě pneu pro nákladní automobily, stavební či zemědělské stroje je cena stanovena na základě dohody s naším pracovníkem.

Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá za vady zjištěné při předání zboží. O těchto musí kupující informovat prodávajícího písemně do 7 dnů. Za vady zjištěné později a nesprávným užíváním prodávající neodpovídá. Prodávající poskytuje garance na všechny značky pneumatik vždy dle záručních a reklamačních podmínek výrobce konkrétního dodávaného zboží.

Vrácení zboží

Spotřebitel má právo podle ust.§ 53, odstavce 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14-ti dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v odst. 8 téhož ustanovení občanského zákoníku. Před odesláním zboží na adresu dodavatele je nutné zaslat (emailem, faxem nebo samostatným, případně ke zboží přiloženým dopisem) formální odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14-ti denní lhůty od převzetí zakoupené věci.
Pokud se tak spotřebitel rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět prodávajícímu současně s odstoupením od smlouvy nebo bez zbytečného odkladu po jeho odeslání. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, pokud tyto náklady skutečně vzniknou a prodávající je bude schopen prokázat.
Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma však poštovného (dopravného), zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději v zákonem stanovené lhůtě (§ 53, odstavec 10) po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zaslání zboží zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

Reklamační podminky pneumatik

Koncern Bridgestone ručí za kvalitu svých výrobků, které splňují všechny technické a homologační předpisy, odpovídají mezinárodní normě pro pneumatiky ETRTO, a že tyto výrobky nejsou dodávány s nedostatky způsobené vadným materiálem nebo výrobním procesem.
 1. Reklamovat lze výhradně vady a poškození (vzniklé výrobní vadou nebo jejím následkem), které mají vliv na funkci, bezpečnost a jízdní vlastnosti pneumatiky. Ostatní poškození vzniklé v důsledku nedbalého nebo nesprávného použití, montáže nebo mechanického poškození, nebudou akceptována.
 2. Prodejce je povinen jak při převzetí zboží (pneumatik) od dodavatele, tak i před vlastní montáží zkontrolovat, že pneumatika odpovídá dané specifikaci a že nevykazuje zjevné vady či poškození.
 3. Dovozce – BRIDGESTONE CR, s.r.o. (dále jen BSCR) nebude brát zřetel na reklamace defektů, které mohly vzniknout poškozením během přepravy a skladování, pokud nebudou zjištěny při převzetí pneu prodejcem, nebo jakýmkoliv mechanickým způsobem, pokud nebudou zjištěny nejpozději ještě před montáží pneu na disk.
 4. Vyjádření k poškození způsobenému evidentně jinou příčinou než výrobní vadou (zamítnutí neoprávněné reklamace – např. jasné mechanické poškození) vystavuje konečnému uživateli autorizovaný dealer pneu koncernu BRIDGESTONE. Uznat reklamaci jako výrobní vadu je oprávněn pouze autorizovaný personál BSCR.
 5. Reklamovat lze pouze pneu zakoupené v síti autorizovaných dealerů v ČR a jejich subdealerů, případně pneu, které jsou originální výbavou nových vozidel oficiálně dovezených a zakoupených v ČR. Na tyto pneu se vztahuje záruční doba 24 měsíců od data nákupu (resp. zakoupení vozidla uživatelem / spotřebitelem) stanovená platným občanským zákoníkem.
  Předmětem reklamace mohou být pouze pneumatiky ne starší než pět let od data výroby (uvedeno na bočnici – DOT).
  Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené běžným užíváním i před uplynutím záruční doby.
 6. Prodejce (dealer) je povinen oznámit bez zbytečných odkladů reklamaci, která nespadá do jeho kompetence dle bodu 4) technikovi nebo obchodnímu zástupci zastoupení BSCR, a to písemně (např.faxem) pouze prostřednictvím kompletně vyplněného reklamačního protokolu dle bodu 7).
 7. Prodejce (dealer) je povinen zajistit od konečného spotřebitele tyto náležitosti k posouzení oprávněnosti reklamace:
  • reklamovanou(-né) pneu s jednoznačným uvedením reklamované vady
  • veškeré údaje o provozních podmínkách pro úplné vyplnění reklamačního protokolu, nutné k posouzení oprávněnosti reklamace, správnost údajů musí potvrdit prodejce i uživatel svými podpisy
  • doklad prokazující nákup reklamovaného zboží a jeho kupní cenu u příslušného prodejce
  • v případě originální výbavy též bankovní spojení a (podnikatelské subjekty) též IČO a DIČ
 8. Lhůta pro reklamační řízení začíná běžet dnem písemného doručení kompletně vyplněného reklamačního protokolu a ostatních náležitostí do BSCR.
 9. Kompenzace uznané reklamace pneu se provádí finančním vyrovnáním dle principu poměrného opotřebení pneu (originální hloubka dezénu / průměrná zbývající hloubka dezénu), případně s přihlédnutím k celkovému stavu pneumatiky, nebo formou přiměřené slevy na zakoupené nové pneu BS/FS téhož typu.
 10. V případě, že reklamovaná pneu se již nevyrábí, nebo není dovážena na český trh a uživatel neprokáže účtem nákupní cenu, nejbližší podobná pneu bude použita pro výpočet kompenzace.
 11. Nelze akceptovat reklamace defektů pneu způsobené následujícími příčinami:
  • poškození v důsledku nesprávného použití, montáže, skladování nebo jiné manipulace
  • pneu opotřebené na hranici indikátoru TWI
  • pneu opravované, protektorované, nesprávně prořezané nebo opětovně reklamované (vyříznuté DOT)
  • pneu bez potřebných informací (viz reklamační protokol)
  • nadměrná hlučnost a odchylky kruhovitosti (boční a obvodové házení) po více než 10% opotřebení
  • poškození nebo opotřebení vlivem:
   • geometrie náprav vozidla
   • nevyváženosti kol
   • stavu brzd, čepů, ložisek nebo tlumičů nesprávného huštění
   • přetížení (přehřátí)
   • působení chemikálií nebo ohně
   • použití sněhových řetězů
   • použití pro závody a soutěže
   • jízdy na prázdné pneu
   • úmyslného poškození
  • dále pneu z vraků a havarovaných vozů, a poškození následkem provozních rizik a stavu vozovky: (průpichy, průrazy, poškození o obrubníky, následkem šoku – působení mechanické síly koncentrované do jednoho místa)
 12. Spotřebitel musí být prodejcem upozorněn a akceptovat případný destruktivní zákrok na reklamované pneu (např. rozříznutí pneu), bude-li nezbytný pro zjištění vady nebo příčin poškození, a to bez ohledu na konečný výsledek zkoumání.
 13. Nebude-li reklamace oprávněná, mohou být reklamujícímu účtovány případné náklady spojené s manipulací s pneu nutnou pro posouzení (montáž nebo demontáž pneu z disku, vyvážení, ventilky atd.)
 14. Všechny pneu, duše a vložky („šály“) BRIDGESTONE, FIRESTONE a DAYTON budiž používány v souladu s následujícími pravidly:
  • správný výběr typu, rozměru a všech parametrů podle provozních podmínek a v souladu s platnými předpisy a údaji výrobce vozidla
  • montáž a demontáž vždy na odpovídajícím nepoškozeném zařízení za dodržení všech doporučených postupů, výhradně odborně způsobilým personálem
  • dodržení všech technických parametrů jako rozměr ráfku, tlak, zatížení, rychlostní kategorie apod., schválených pro daný typ pneumatiky a vozidla
Zákazník může kdykoliv konzultovat vhodnost použití s ohledem na technické parametry pneu s autorizovaným prodejcem.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení se řídí právním řádem ČR, zejména Obchodním zákoníkem, dále pak dobrými mravy. Prodávající si vyhrazuje změnu těchto podmínek, ovšem bez zpětné platnosti.